İHALE İLANI
T.C.
ENEZ İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
EDİRNE İLİ ENEZ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİNEK TÜRÜ ARAÇ ALIMI İŞİ İÇİN  
BİRLİK İHALE YÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
 
 
 
1İdarenin
a) Adı
:
Enez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi
:
Hükümet Konağı Kat:1 Enez / EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası
:
0–284–811 6056
d) Elektronik posta adresi (varsa)
:
enezkhgb@gmail.com
2İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı
:
Birlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1(bir) Adet Binek Türü Araç Alımı İşi.
b) Kullanılacağı yer
:
Enez Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet Alanlarında   
 
 
 
3İhalenin
 
 
 
a)Yapılacağı yer
:
Enez Kaymakamlık Makamı
b) Tarihi ve saati
:
18.12.2017 Pazartesi günü Saat:14:00
       
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4-1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4-1.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
a-      Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b-      Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4-1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
a-      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b-     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4-1.4-28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4-1.5-İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
4-1.6-Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,
4-1.7- Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı Makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) Nakit Teminatlar Birliğin Enez T.C. Ziraat Bankası TR35 0001 0006 3508 7328 5050 01 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.)
4-1.8- Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4-1.9- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
4-2-   Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Enez KHGB Bürosunda görülebilir ve  100,00-TL / yüz lira karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin Enez T.C. Ziraat Bankası TR35 0001 0006 3508 7328 5050 01 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.)
8- İhale başvuru dosyası ihale günü saat 14:00’a kadar verilebilmektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderim kabul edilmeyecektir. İsteklilerin ihale saati olan; 14:00 da ihale salonunda şahsen katılımı gerekmektedir.
9- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmadığı takdirde isteklilerden ikinci teklifleri isteneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekâleten ihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir. İhale sonucu, ihale uhdesinde kalan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
12- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İdari ve Teknik Şartname İçin Tıklayınız : /kurumlar/enez.gov.tr/Duyurular/ara%C3%A7%20al%C4%B1m%C4%B1.rar